راهنمای کامل کتاب “هفت عادت مردمان موثر” همراه با آموزش و تمرین‌های جامع

معرفی کتاب

فهرست مطالب معرفی کتاب “هفت عادت مردمان موثر” اهمیت و تاثیرگذاری کتاب خلاصه‌ای از هفت عادت عادت اول: فعال بودن مفهوم و توضیح تمرین‌های کاربردی عادت دوم: آغاز با ذهنیت پایان در نظر مفهوم و توضیح تمرین‌های کاربردی عادت سوم: اولویت دادن به امور مهم مفهوم و توضیح تمرین‌های کاربردی عادت چهارم: تفکر برنده-برنده مفهوم…

Read Article