مهمترین بخش زندگی هر انسانی شغل و پیشه اوست و ما در سرزمینی زیست میکنیم که آموزش های پایه ای این زمینه هم در سیستم آموزشی مان یافت نمیشود و ما در این امرِ مهم، تنها و بدون همراه پا در مسیر پر پیچ و تاب زندگی حرفه ای خود میگذاریم. درحالیکه شرط اول هر کسب و کار موفقی در جهان با بهره بردن از خدمات متخصصین فراهم می شود زیرا یاری گرفتن از یک درمانگر و مشاور شغلی سرمایه گذاری خردمندانه ای حساب میشود و ما درمانگران شغلی “کارناب” اینجاییم تا کار به کاردان سپرده شود.