مشاوره و درمان گروهی چیست؟

سبک مشاوره و درمان گروهی در موسسه “کارناب” چگونه است؟ این دورهء گروهی دعوتی ست تا باورهای خود را در مورد داستان زندگی تان گسترش دهید و به شما اعتماد به نفس می دهد تا از بسیاری از کارهایی که فکر می کردید باید انجام دهید، دست بردارید و بسیاری از کارهایی که شهامت انجامش…